Zobacz również: Luzna24.pl Bobowa24.pl Gorlice112.pl
poniedziałek 22 lipca 2024

Jednogłośne zaufanie i absolutorium dla Burmistrza Pawła Fydy!

W czwartek, 27 czerwca na Sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Grybowie odbyła się III Zwyczajna Sesja Rady Miejskiej, na której to przedstawione zostało sprawozdanie finansowe za ubiegłoroczną działalność samorządu. Kluczowym momentem spotkania było głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza Miasta Grybów Pawła Fydy. Sesja zgromadziła nie tylko radnych, ale także wielu gości, którzy wspólnie podsumowali rok pełen inwestycji i działań społecznych, podkreślając dynamiczny rozwój miasta i owocną współpracę na wszystkich szczeblach administracji.

Obradą III Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej w Grybowie przewodniczył Józef Góra- Przewodniczący Rady Miejskiej w Grybowie. Wysokiej Radzie i wszystkim zgromadzonym zaprezentowane zostało szczegółowe, roczne sprawozdanie dotyczące budżetu miasta oraz przeprowadzonych inwestycji. Podjęto także uchwały dotyczące udzielenia wotum zaufania oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zwanego absolutorium.

Na wydarzeniu obecni byli m.in. Burmistrz Miasta Grybów- Paweł Fyda, Radni Rady Miejskiej, Radny Powiatu Nowosądeckiego- Wojciech Ślusarczyk, były radny Powiatowy Antoni Poręba, Sekretarz Miasta Marta Kościsz, Skarbnik Miasta Konrad Mrożek, Kierownik Referatu Budownictwa, Geodezji i Ochrony Środowiska-Grzegorz Główczyk, Kierownik Referatu Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Obywatelskich- Beata Wajdzik, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego- Agnieszka Krok, Dyrektorzy Placówek Oświatowych w osobach Jerzego Udzieli Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, Czesławy Rodak Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Św. Jana
Pawła II, Jolanty Petryli Dyrektora Przedszkola Samorządowego „Pod Topolą” w Grybowie. Na sesji obecni byli również pełniąca obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie- Ewelina Rzemińska, była kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej- Irena Szkaradek, Dyrektor Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie- Aneta Galeja-Ligęza wraz z zastępcą tejże instytucji- Barbarą Janusz, Kierownik Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Grybowie- Monika Mikulska, Prezes Zarządu spółki MPGK- Maciej Nowak, Wiceprezes Zarządu Spółki MPGK- Marek Obrzut, były Radny Rady Miejskiej poprzedniej kadencji -Wiesław Machaczek oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Grybowie.

Na początku posiedzenia na prośbę Burmistrza Miasta Grybów, minutą ciszy upamiętniono zmarłych, którzy swoją pracą wpisali się w historię lokalnego samorządu, a w minionym roku odeszli do wieczności. Byli to m.in.: Śp. Helena Gruca- mama radnego Mariusza Grucy, Śp. Michał Gruca- Radny Rady Miejskiej, działacz społeczny, Śp. Tadeusz Prokop- działacz społeczny, Śp. Mieczysław Ziółko-najstarszy,99-letni mieszkaniec Miasta Grybowa, Śp. Kazimierz Kozieł- długoletni nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Grybowie, Śp. Stanisław Kaim- pracownik Urzędu Miejskiego, Śp. Franciszek Mitoraj- długoletni Dyrektor  Szkoły Podstawowej nr 1 w Grybowie, Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Grybowie, długoletni przewodniczący Narodowej Rady Miasta i Gminy Grybów, Śp. Antoni Podwika-Prezes Spółdzielczego Zakładu Produkcyjno-Usługowego w Białej Niżnej, Śp. Maria Poręba- długoletni pracownik, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum w Grybowie.

Dalszą część swojego sprawozdania Burmistrz Miasta Grybów Paweł Fyda poświęcił m.in. na omówieniu sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2023, wykonanych inwestycji i też działań społecznych. Z przedłożonego sprawozdania wynika, iż budżet miasta Grybów na 2023 rok został przyjęty uchwałą podczas posiedzenia Rady Miejskiej 21 grudnia 2022 roku. Po stronie dochodów ustalono wówczas i przyjęto kwotę 44 238 248,52 zł, natomiast po stronie wydatków zaplanowana suma sięgała 44 849 018,79 zł. Planowany deficyt budżetu miasta uchwalony został wówczas w wysokości 610 770,27 zł. Ustalono również przychody sięgające 1 010 770,27 zł, które miały zostać przekazane na pokrycie
długoterminowych zobowiązań miasta, w tym spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek (spłacone kwotę 400 000 zł). W trakcie całego roku, w toku realizacji budżetu, tak jak miało to miejsce w latach poprzednich, w drodze uchwał Rady Miejskiej w Grybowie, jak również zarządzeń Burmistrza Miasta Grybów, wprowadzono 36 zmian do uchwalonego budżetu. Po wprowadzonych korektach na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet przedstawiał się następująco: po stronie dochodów wykazywał kwotę 48 181 688,73 zł, zaś po stronie wydatków 54 645 612,23 zł. Były to jednak zamierzenia. Ostatecznie wynik finansowy z rok 2023 prezentował się następująco: dochody uzyskały kwotę 46 528 220,15 (96,57% przyjętego planu), wydatki zaś to kwota sięgająca 52 129 969,31 zł (95,40% przyjętego planu budżetu). Zadłużenie miasta Grybowa, z tytułu zaciągniętych pożyczek, na koniec 2023 roku wyniosło 6 674 536,05 zł, co daje wskaźnik 14,34% w stosunku do zrealizowanych dochodów.

-Chyba nikt z Państwa nie ma wątpliwości, że obecnie obserwujemy dynamiczny rozwój naszego miasta. Nie byłby on możliwy bez dobrej współpracy pomiędzy organem wykonawczym, jakim jest Burmistrz, a Radą Miejską. Ponadto, nie osiągnęlibyśmy tego bez szerokiej współpracy między samorządem Miasta Grybów, a administracją rządową i samorządową na wszystkich szczeblach – mówił podczas III Zwyczajnej Sesji Rady Miejskiej Burmistrz Paweł Fyda.

Jakie inwestycje wykonano w 2023 roku?
-rozbudowa nowego obiektu Szkoły Podstawowej nr 2 w Grybowie;

-budowa infrastruktury drogowej i budowy chodników (12 odcinków dróg miejskich, za kwotę sięgającą ponad 5 mln zł);

– pierwszy etap zadania dotyczący budowy oświetlenia ulicznego przy Dk28, budowa odcinka prawie 1 km od granicy miasta z miejscowością Biała Niżna w kierunku Gorlic, do granicy miasta z miejscowością Gródek;

-wymiana oświetlenia ulicznego na nowoczesne technologie LED (ponad 200 sztuk opraw, 50% w skali miasta);

-budowa infrastruktury sanitarno-kanalizacyjno-wodociągowej m.in. na osiedlu Biała Wyżna Zawodzie;

-udrożnienie odcinka kanału kanalizacji sanitarnej na ulicy Grunwaldzkiej wzdłuż bloku nr 43;

-budowa parkingów na ulicy Topolowej oraz ulicy Cmentarnej;

-budowa Skateparku na obiektach MOSiR przy ul. Grunwaldzkiej;

– modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej mieszczącej się przy budynku SP nr 1 w Grybowie. Oprócz boiska wielofunkcyjnego powstały trybuny mające około 250 miejsc siedzących. Powstała również bieżnia lekkoatletyczna i bieżnia do skoku w dal;

-modernizacja łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 przy ulicy Szkolnej;

-budowa Amfiteatru Miejskiego, widowni plenerowej (realizacja III etapu prac, które zakańczają proces inwestycyjny- stworzenia nowej siedziby Miejskiego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Edukacji w Grybowie);

-budowa wiaty przystankowej;

-modernizacja i remont budynku OSP Grybów-Biała, wewnątrz i na zewnątrz (wyposażony w profesjonalny sprzęt multimedialny, nagłośnienie) modernizacja fasady zewnętrznej, elewacji, wymiana ubytków, iluminacja świetlna napisu OSP Grybów-Biała;

-dokumentacja projektowa na budowę kaplicy cmentarnej;

-zaawansowane prace dokumentacji projektowych na budowę nowych stacji uzdatniania wody „SUW Równie” oraz „SUW Park”;

Podczas ubiegłego roku Miasto Grybów zrealizowało wiele działań społecznych i wydarzeń kulturalnych w tym: wspólne powitanie Nowego Roku, Grybowski Orszak 3 Króli, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ferie zimowe 2024 dla dzieci i młodzieży, Dzień Kobiet, Jubileusz 5-lecia programu pn. Poprawa Aktywności i Samodzielności dla osób w wieku 60+, uroczyste obchody świąt narodowych (3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada), wydarzenia sportowe m.in. biegi majowe i listopadowe, otwarte zawody w strzelectwie sportowym, koncerty grupy wokalno-muzycznej działającej przy MCKCiE w Grybowie, turnieje sportowe w tym „MOSiR Grybów CUP”, wspólne świętowanie dnia dziecka, wakacje w Grybowie, kino plenerowe, otwarcie skateparku, piknik rodzinny, piknik wojskowy „Silna Biało-Czerwona”, święto Dnia Wojska Polskiego, rajd rowerowy, tradycyjna już Jesień Grybowska, happening profilaktyczny, festiwal Rozstaje Kultur, wizyta świętego Mikołaja, czy też rekonstrukcja stanu wojennego. Zwieńczeniem działań była wspólna Wigilia z mieszkańcami na grybowskim rynku.

W trakcie sesji podkreślono znaczące osiągnięcia samorządu miasta Grybów. Podczas uroczystej Gali podsumowującej działalność samorządów pn. „Ocena Aktywności Gmin”, Miasto Grybów zdobyło honorowe miejsce w jednej z sześciu kategorii, zajmując trzecie miejsce w aktywności inwestycyjnej gmin w subregionie Sądeckim (powiaty Nowosądecki, Limanowski, Gorlicki) co w podziale na poszczególne powiaty, dało pierwsze miejsce w powiecie Nowosądeckim. W ogólnej klasyfikacji, miasto Grybów zajęło 18. miejsce spośród 39 gmin całego subregionu sądeckiego, co jest istotnym wyróżnieniem zarówno dla samorządu, jak i dla wszystkich mieszkańców.

-Na ten wynik pracowaliśmy bardzo długo. Jestem dumny, że wspólnie udało nam się dokonać tego i zdobyć tak szczególne wyróżnienie- mówił Paweł Fyda Burmistrz Miasta Grybów.

-W imieniu samorządu Miasta Grybów i swoim własnym składam serdeczne podziękowania za dotychczasową współpracę, dzięki której nasze miasto może realizować plany i marzenia. Serdeczne podziękowania kieruję w stronę wszystkich parlamentarzystów oraz przedstawicieli województwa małopolskiego. Dziękuję Radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego oraz członkom zarządu i członkom rady Powiatu Nowosądeckiego. Dziękuję za cały miniony rok, pomoc  i realizację wspólnych zadań, oraz za okazane wsparcie. Dziękuję również Radnym Rady Miejskiej na czele z Przewodniczącym Józefem Górą. Dziękuję przewodniczącym zarządów osiedli, Dyrektorom placówek oświatowych, dyrektorom instytucji samorządowych kierownikom i prezesom instytucji samorządowych miasta. Co najważniejsze, dziękuję mieszkańcom Grybowa za współpracę, zrozumienie, cierpliwość i wytrwałość oraz akceptację naszych działań! 

Czwartkowe spotkanie było również czasem pożegnań i podziękowań. Po blisko 10-letniej pracy w Samorządzie Miasta Grybowa na zasłużoną emeryturę odchodzi Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie, Irena Szaradek, która współpracując z samorządem, zrealizowała wiele działań społecznych niezbędnych do budowania lokalnej społeczności. Dziękując za pracę, czynną pomoc i wspólne inicjatywy, Burmistrz Miasta Grybów wręczył jej pamiątkowe wyróżnienie – dyplom oraz statuetkę “Uścisk dłoni” – jako gest podziękowania i uznania. W tym samym dniu Ewelinie Rzemińskiej wręczony został akt powołania na stanowisko pełniącej obowiązki Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Grybowie.

Akt powołania wręczony został także Pani Dyrektor Przedszkola Samorządowego „Pod Topolą” w Grybowie, która w wyniku przeprowadzonego konkursu powołana została na okres nowej 5-cio letniej kadencji.

W trakcie posiedzenia wręczono także podziękowania za dotychczasową współpracę dla dobra rozwoju Miasta Grybowa.

W wyniku głosowania w trakcie III sesji Rady Miejskiej w Grybowie IX Kadencji Radni Rady Miejskiej w Grybowie jednogłośnie udzielili Burmistrzowi Miasta Grybów, Pawłowi Fydzie, wotum zaufania. Co więcej, również Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za wykonanie budżetu miasta w minionym roku finansowym pozytywnie poparta została głosami 15 Radnych, co świadczy o uznaniu i rozsądnym zarządzaniu przez Burmistrza Pawła Fydę budżetem miasta, jak i całym miastem Grybów.


Fot. Michał Mucha


 

Komentarze:

Turystyka

Borówki z Krużlowej skradną serce niejednego! Słodkie i ekologiczne (FILM)

“Borówki od Jaśka” to hasło jakie funkcjonuje na ustach wielu klientów, chcących kupić ten słodki, ciemnoniebieski owoc w naszym regionie. Tym bardziej, że plantacja borówek znajduje się w Krużlowej Niżnej i prowadzą je osoby, dla których owocowe krzewy to nie tylko biznes ale także marzenia, pasja i życiowe wyzwania. Poznajcie to wyjątkowe miejsce!

Reklama2

Wydarzenia

Reklama

Katalog firm

Studio Projektowe Ideal – Idealnie dla Ciebie!


Projektujemy domy, budynki, wnętrza oraz meble. Zapewniamy kierownika budowy.

+48 575 777 184 lub + 506 621 700

Hydro Jack – usługi hydrauliczne


Pogotowie hydrauliczne, instalacje, biały montaż – Jacek Wojtaczka

+48 512 570 386

Pomoc Drogowa 24h – Bobowa, Grybów, Gorlice


Pomoc drogowa 24h/dobę – laweta, holownik – Bobowa, Grybów, Gorlice

+48 661 254 465 / 605 421 964

Strona internetowa: Dam-Car Stróże

Dam-CAR Serwis Samochodowy


Diagnostyka, Wulkanizacja, Naprawy Ogólne, Wymiana dynamiczna oleju, Geometria

+48 661 254 465

Strona internetowa: Dam-Car Stróże

Kosmopell – fotowoltaika i pompy ciepła


Wybierz przyszłość z KOSMOPELL

+48 608 479 492

Strona internetowa: www.kosmopell.pl

Bednarz Budownictwo – materiały budowlane, centrum dociepleń, mieszalnik tynków


Marcin Bednarz

Tel: (18) 400 01 30 (Grybów) lub (18) 200 01 30 (Krużlowa)

Ekspert – Biuro Rachunkowe


Barbara Bielakiewicz

795 409 892 lub 18 35 10 293

Strona internetowa: www.ekspert.biz.pl

Ogłoszenia

Praca dla kierowcy w województwie małopolskim!

W związku z rozwojem firmy BUS-Partner, która swą siedzibę ma na terenie powiatu nowosądeckiego w gminie Grybów poszukiwani są kierowcy z prawem jazdy kat. B, którzy ukończyli 21 lat. Praca od zaraz!  

Jesteś elektrykiem? Czeka na Ciebie dobrze płatna praca w Norwegii

Ciesząca się dużym uznaniem swoich klientów, firma Elektro-Partner A.S., świadcząca od wielu lat usługi w Norwegii poszukuje do pracy elektryków. Firma zapewnia wysokie zarobki oraz wszelkie świadczenia. 

Pilne: praca dla kierowcy (prawo jazdy kat. B)

Firma BUS-Partner mająca siedzibę na terenie powiatu nowosądeckiego poszukuje do pracy kierowcę osobowego busa. Wymagania to ukończone 21 lat oraz prawo jazdy kat. B. 

Gorlice: spawacz TIG poszukiwany!

Spawacz TIG – miejsce pracy: Gorlice / woj. małopolskie

Opis stanowiska:
– Spawanie rurociągów i konstrukcji ze stali węglowej lub nierdzewnej
– Spawanie metodą TIG pod RTG
– Praca na nowoczesnej hali w pełnym wymiarze godzin

Monter rurociągów – praca w Gorlicach

Monter rurociągów – miejsce pracy: Gorlice / woj. małopolskie

Opis stanowiska:
– Wykonywanie instalacji rurociągowej lub hydrauliki siłowej na podstawie rysunku izometrycznego/ schematu hydraulicznego
– Montaż systemów rurowych
– Praca na hali w bardzo dobrych warunkach, w pełnym wymiarze godzin

Kupię mieszkanie w Grybowie – 450 zł za polecenie mieszkania

Szukane mieszkanie: • Powyżej parteru • Do remontu / po gruntownym remoncie • Preferowane mieszkanie w “nowych blokach” ul. Bema i okolice • Jeśli mieszkanie będzie dostępne za kilka miesięcy, to również proszę o kontakt

Praca w Gorlicach: spawacz TIG

Przez 28 lat z powodzeniem, Rockfin podejmował wyzwania stawiane przez wiodących Klientów, podczas których udało nam się zbudować zespół doświadczonych pracowników. Nasze rozwiązania wykorzystywane są w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych,  przemyśle petrochemicznym oraz innych gałęziach przemysłu. W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: Spawacz TIG […]

Oferta pracy Gorlice: monter rurociągów

Przez 28 lat z powodzeniem, Rockfin podejmował wyzwania stawiane przez wiodących Klientów, podczas których udało nam się zbudować zespół doświadczonych pracowników. Nasze rozwiązania wykorzystywane są w elektrowniach nuklearnych, gazowych, węglowych, wodnych, platformach wiertniczych i statkach FPSO, źródłach energii odnawialnych,  przemyśle petrochemicznym oraz innych gałęziach przemysłu. W związku z rozbudową zakładu, poszukujemy Kandydatów do pracy na stanowisku: Monter rurociągów […]

PRACA: operator lasera CO2

W związku z rozwojem firmy – SMX Design rozpoczyna proces rekrutacji na stanowisko: Operator lasera CO2. SMX Design zajmuje się projektowaniem i produkcją nowoczesnych designerskich lamp, ozdób, zegarów, przedmiotów codziennego użytku dla biura i domu, skupiając szczególną uwagę na jakości, estetyce, funkcjonalności i wyglądzie swoich produktów.

Bus na wesele, transfer na lotnisko, wynajem!

Szukasz busa na wesele? Potrzebujesz rozwieźć gości z imprezy lub innego wydarzenia? A może większą liczbą osób chcecie dostać się na lotnisko?  Oferujemy wynajem 9-osobowego busa marki Renault Trafic wraz z kierowcą.


Partnerzy i reklamodawcy: